(2012-2013) Cykla i Roslagen

Projektet Cykla i Roslagen avslutat

Projektet Cykla i Roslagen som BalticFem drivit från januari 2012 till och med juli 2013 med finansiering från Jordbruksverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Kvinnors Företagande och Entrepreneur Sthlm har lämnat in sin slutrapport och vi vill passa på att tacka och önska projektledare Sofia Händel, alla som deltagit och framförallt Bike & Hike Roslagen fortsatt lycka till!

Cykla i Roslagen har gått ut på att stärka och öka konkurrenskraften i mindre turismföretag (majoriteten ägda av kvinnor) på landsbygden genom samverkan kring en gemensam tematisk turismprodukt (cykelresor).

Före projektet fanns ett nätverk av företagare som inlett ett samarbete kring cykelresor och paket, detta projekt utgick från detta nätverk vilket vidareutvecklats och konkretiserats. Grundtanken har varit att samverkan under ett ”gemensamt paraply” och kring ett gemensamt koncept ska göra microföretagen till en starkare aktör på marknaden. Ett annat mål har varit att göra resepaketen mer lätttillgängliga för utländska besökare.

I projektet har vi arbetat med affärsrådgivare och olika experter som hållit kurser i affärsutveckling, marknadsföring, sociala medier, besöksnäring och exportmognad. Alla deltagare har spelat en aktiv roll i projekt- och kursinnehåll. Vi har även anordnat studiebesök (Östergötland och Holland) för att lära oss mer om hur andra arbetar och för att se var cykelprodukten behöver utökas, förändras eller förbättras. Andra aktiviteter är ett seminarium där bl.a. jämställd tillväxt och kvalitetssäkring av turistiska produkter som erbjuds av flera företag gemensamt stod på agendan och framtagande av en guidebok innehållandes åtta cykelpaket i Roslagen.

Besöksanledningar, kvalitetssäkring och pengar därtill…

BalticFem genomförde tisdagen 21 maj 2013, inom ramen för projektet Cykla i Roslagen, ett seminarium som vände sig dels till dig som vill veta mer om hur man kan paketera och marknadsföra en tematisk upplevelse, hur man kan hitta och marknadsföra besöksanledningar och kvalitetssäkra produkter som erbjuds av flera företag gemensamt, men också till dig som ville veta mer om vilka finansieringsmöjligheter och andra företagsstöd som finns i Stockholms län just nu.

Vi var ca tjugo stycken som valt att komma för att lyssna till Margareta Lindbäck, Gunilla Sterner och Elsmari Fjällström och vi fick ta del av ett välmatat program med många erfarenheter och tips att tänka på.

{gallery}2013-05-21{/gallery}

pdfsemprogram21maj2013.pdf

Välkommen på seminarium

Tisdag 21 maj kl. 13:00-16:00

Plats: Campus Roslagen, Astrid Lindgrens gata 2B 1tr, Norrtälje

Besöksanledningar, kvalitetssäkring och pengar därtill…

Ett seminarium som vänder sig dels till dig som vill veta mer om hur man kan paketera och marknadsföra en tematisk upplevelse, hur man kan hitta och marknadsföra besöksanledningar och kvalitetssäkra produkter som erbjuds av flera företag gemensamt, men också till dig som vill veta mer om vilka finansieringsmöjligheter och andra företagsstöd som finns i Stockholms län just nu.

Turistmässa 2013

Cykla i Roslagen’s Sofia Händel och Hannele Gladh från Bike & Hike Roslagen deltog på Holland största resemässa i Januari 2013. Mässan hette Vakantiebeurs och hölls i Utrecht. Sofia och Hannele medverkade på ett seminarium anordnat av Visit Sweden samt på mässans branschdagar. Norrtelje Tidning skrev om deras resa några dagar innan.

norrteljetidningjan2013

Tema marknadsföring och försäljning – Höst 2012

Under hösten fokuserar projektet Cykla i Roslagen på att hitta rätt marknadsförings- och säljkanaler för gruppens gemensamma cykelprodukt. För detta ändamål är tre workshops ledda av affärsrådgivare inplanerade. Parallellt med detta sker mycket praktiskt arbete med att sammanställa och producera den tvåspråkiga cykelguide innehållandes beskrivningar av ett antal cykelpaket inklusive ny detaljerad karta. Guiden bör vara klar till årsskiftet. Tryck och layout finansieras av deltagarna. Projektet står för kostnader för att göra texten, engelsk översättning samt kartorna. 

Deltagaravgift: 150 kr tillfälle inkl fika.

Anmälan till Sofia senast tre dagar före respektive workshop. Tel: 0704-770606, sofia@balticfem.com

 

8 november kl 9:00-12:00 – Workshop i affärsutveckling.

Lena Norrman, Nyföretagarcentrum. Plats: Folkets hus Norrtälje, B-salen.

Projektet har glädjande nog fått några nya deltagare som vi välkomnar varmt till projektet och särskilt till detta tillfälle. Träffen inleds med en summering av projektets och Bike&Hike Roslagens bakgrund. Därefter fortsättning på workshop i affärsutveckling från i våras. Fokus hur ett nätverk/förening av enskilda företag kan utveckla, sälja och marknadsföra en gemensam produkt.

Not: Ett av Cykla i Roslagens resultat ska vara en gemensam affärsplan för nätverket/föreningen.

Diskussion av nya versionen av guiden ”Cykla i Roslagen”.

 

20 november 13:30-16:30 Workshop i marknadsföring etc

Ninnie Öhlund, Konsult N Öhlund. Plats: Folkets hus Norrtälje, B-salen.

Ungefärligt upplägg:

 • Presentation av kursledare och varje kursdeltagare får gör en kort presentation av sin verksamhet
 • Vad har vi gjort hittills? Vi går igenom  vad som gjorts, vad som gick bra och dåligt och varför.
 • Finns det något vi inte testat och varför i så fall?
 • Vad har Vi för mål? När ska det vara genomfört? Vad är akut?
 • Hur hitta rätt kundsegment för riktad marknadsföring och försäljning till identifierade målgrupper?
 • Vilka är våra målgrupper? Var finns de? Vad läser de, vad gör de, vad har de för andra intressen?

 

 

4 december 13:30-16:30 Workshop i försäljning, marknadsföring etc.

Ninnie Öhlund. Plats: Folkets hus Norrtälje, B-salen.

 • Vilka andra finns som vänder sig till vår målgrupp?
 • Positioneringskarta och vad skiljer vår tjänst från andras? Vad är vår USP gentemot våra konkurrenter?
 • Finns det något som konkurrerar om vår målgrupps pengar, dvs som de skulle kunna lägga pengar på i stället för att köpa från oss eller våra konkurrenter?
 • Kan gerillamarknadsföring vara något för oss?
 • Sociala medier – var finns våra målgrupper och var finns vi? Bloggar, annonsera där?
 • Konkurrentkoll och marknadskoll, hur gör ni idag och vad kan göras bättre?
 • Försäljning – hur presenterar vi vad vi gör – muntligt, skriftligt, trycksaker( broschyrer, visitkort etc).  Träna på kort presentation, s k hisspresentation, av cykelprodukten. 

 

Cycling in Roslagen

Cycling in Roslagen is a project aimed at improving competitiveness and profitability of women-owned tourism enterprises in Roslagen through concrete collaboration on a common concept – cycle tourism and finished packages. In practice, the concrete interaction of the network developed through joint:

 • Packaging
 • Marketing
 • Sales

Cycling in Roslagen will develop new products but also developing existing products whose quality will increase because they are export ready.

”Cycling in Roslagen” should be implemented as part of a series of workshops led by business advisers, business developers and experts in the hospitality industry. The participants / entrepreneurs are playing an active role in the process and must themselves participate in shaping the content and results. Workshops and lectures take place in three thematic blocks:

 • Business networking / packaging.
  Objective: To achieve a formalized co-operation in the group and develop new products and services.
 • Marketing and Sales.
  Goal: Reach out in the market, find specific target groups and sales channels. Achieving actual sales.
 • Export Maturity and intelligence.
  Goal: Increase cycling product available for foreign visitors by translating existing information and marketing materials into English and German.

The goal is to network / cluster of entrepreneurs is so strong after the end of the project that participants perceive a commercial benefit from the collaboration will drive it forward.

Funded by The ministry of Agriculture and Entrepreneur Stockholm

Cykla i Roslagen

Cykla i Roslagen är ett projekt som ska öka konkurrenskraften och lönsamheten i kvinnoägda turismföretag inom Roslagen genom konkret samverkan kring ett gemensamt koncept – cykelturism och färdiga resepaket. I praktiken ska den konkreta samverkan i nätverk utvecklas genom gemensam: 

 • Paketering
 • Marknadsföring
 • Försäljning

Cykla i Roslagen ska utveckla nya produkter, men även utveckla befintliga produkter vars kvalitet ska öka genom att de görs exportmogna.

”Cykla i Roslagen” ska genomföras inom ramen för en serie workshops ledda av företagsrådgivare, affärsutvecklare samt experter inom besöksnäringen. Deltagarna/företagarnaspelar aktiv roll i processen och ska själva vara med och forma innehåll och resultat. Workshops och föreläsningar sker inom tre tematiska block:

 • Affärsutveckling i nätverk/paketering.
  Mål: nå ett formaliserat samarbete i gruppen och utveckla nya produkter och tjänster.
 • Marknadsföring och försäljning.
  Mål: Nå ut på marknaden, hitta specifika målgrupper och försäljningskanaler. Uppnå faktiskt sälj. 
 •  Exportmognad och omvärldsanalys.
  Mål: Göra cykelprodukten tillgänglig för utländska besökare genom att översätta befintligt informationoch marknadsföringsmaterial till engelska och tyska.

Målet är att nätverket/klustret av företagare är så starkt efter projektslut att deltagarna upplever en affärsnytta av samarbetet kommer att driva det vidare.

Finansierat av Jordbruksverket och Entreprenör  Stockholm 

Varukorg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Lär dig mer