(2008) Emanzipar

The main goal of Emanzipar is to stimulate the active citizenship of european youngsters.

Workshop 15 maj

EU:s ungdomspolitik
Inom EU utformas en sammanhållen ungdomspolitik. Medlemsländerna har enats om fyra prioriterade områden: ungdomars delaktighet, information till ungdomar, volontärtjänst för ungdomar samt bättre kunskaper om ungdomars situation. Vad skiljer och förenar länderna i synen på unga i Europa? De ska vi titta på i Emanzipar projektet.

Ungas inflytande och delaktighet
Några av Sveriges goda exempel i Emanzipar-projektet är projekt som har finansierats av Ungdomsstyrelsen, en statlig svensk myndighet. Att unga ska ha verkligt inflytande är ett viktigt mål för ungdomspolitiken. Ungdomsstyrelsen arbetar för ett ökat inflytande på flera nivåer – nationellt för fler unga förtroendevalda samt för ett ökat valdeltagande. Regionalt och lokalt genom att inspirera till dialog med unga i regioner och kommuner. De följer också hur ungdomsinflytandet utvecklas i andra länder.

Sveriges ungdomspolitik
Den ungdomspolitiska propositionen bär namnet Makt att bestämma – rätt till välfärd, och den antogs av riksdagen 2004. De övergripande målen för ungdomspolitiken är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha verklig tillgång till inflytande och verklig tillgång till välfärd.

Ung i Norrtälje kommun
Ungdomspolitiken handlar om ungdomars livssituation inom områden som arbete, boende, utbildning, hälsa, fritid och inflytande. Drygt 1,4 miljoner av Sveriges invånare är ungdomar i åldrarna 13-25 år. Antalet ungdomar, mellan 13 – 25 år, av Norrtälje kommuns 55 225 invånare är 8 952 st.

Valet att göra en av de workshops som ska genomföras i Sverige på Flygskolan i Norrtälje föll sig naturligt. Skolan har en internationell profil och är intresserade av EU-frågor. De visade intresse och hörde självmant av sig tillbaka oss efter den ursprungliga kontakten som vi i BalticFem fick genom kommunens internationella samrådsgrupp och Anders Olander.

Två förmöten genomfördes av Margareta Spång, BalticFem – ett med läraren Kristina Aldén och ett med Per Lodenius, riksdagsman. På det sista mötet bestämde vi de frågeställningar som vi tänkte använda oss av i mötet med eleverna och de blev:

Vad vill ni göra om ni fick bestämma i Norrtälje kommun?
-”- Stockolms landsting?
-”- Sveriges riksdag?
-”- EU?

En erfarenhet från workshopen är att lokala och vardagliga frågeställningar engagerade lättast men att frågor som resande och miljö gärna lades på EU-nivå.

Workshopen inleddes med att vi berättade kort om projektet och sedan så gick riksdagsmannen Per Lodenius igenom av hur representativ demokrati fungerar praktiskt och vad det innebär på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Efter genomgången med den rent informativa delen så fick eleverna sedan i grupper svara på frågeställningarna och skriva ned vad de tyckte var de viktigaste frågorna som man borde arbeta mer med politiskt.

När alla grupper lämnat in sina frågor så grupperade Per och Margareta dem i på tavlan och varje elev fick tre ”färgpluppar” var som de sedan kunde använda för att prioritera de frågor som de tyckte var viktigast.

De frågor som genom detta sätt prioriterades fram av de unga som viktigast var:

1. Satsa mer på Miljön i EU
2. Mer kollektivtrafik i Stockholmsregionen
3. Mer utsmyckning i grönområden och parker
4. Alla borde få uppehållstillstånd
5. Få gratis körkort vid 16 års ålder

 

 

Workshop 15, May

Starting up point.

European youth policy
Within the EU a coherent youth policy is formed. The member countries have decided on four prioritized areas: participation of young people, information to young people, voluntary service for young young people and better knowledge about young peoples situation. What differs and unite the countries in the outlook on Europe? This we are studying in the Emanzipar project.

Young peoples influence and participation
Some of the good examples from Sweden in the Emanzipar-project are projects funded by Ungdomsstyrelsen (Youth board), a Swedish governmental authority. That young people should have real influence is an important goal for youth policy in Sweden. The Ungdomsstyrelse work for an increased influence on several levels, nationally to get more young elected and to increase participation in elections. Regionally and locally through inspiring to dialogue with young people in regions and municipalities. They also follow up how the youth participation is developing in other countries.

Swedish youth policy
The youth policy proposal have the name ”Power to decide – right to welfare” and was accepted by the Swedish parliament 2004. The goal for the youth policy is that all young people between 13 and 25 should have real access to influence and real access to welfare.

Young in the municipality of Sweden
The youth policy in Norrtälje and Sweden regards the life situation of youths in areas such as work, living, education, health, leisure time and influence. A little more than 1 400 000 of the inhabitants of Sweden (population over 9 000 000) is young people ages 13-25. The number of young people, between 13-25 in Norrtälje is 8 952 (population 55 225)

First workshop May, 15th in Flygskolan.
We were approached by Flygskolan a secondary school (students age 13-16) with a distinctly international profile, and with many immigrant children. After some preliminary meetings with their head teacher Kristina Aldén and parliamentarian Per Lodenius the questions to focus on in the meeting with the pupils were decided to be:

What do you want to do, if you decided in the municipality of Norrtälje
-”- the County of Stockolm?
-”- the parliament of Sweden?
-”- European Union?

Thursday May 15th we held our first workshop with 35 students, two teachers, two consultants and one parliamentarian present. One conclusion from the day was that local and everyday subjects was the easiest to get young people to focus on and that issues like travel and environment preferably was put on European level.

The workshop started with us talking about the project and then the parliamentarian Per Lodenius went through how representative democracy works in practicality and what it means on local, regional, national and European level. After the purely informative start the pupils then got to discuss the questions in groups and write down what they found to be the most important questions that you should work with more politically.

When all the groups turned in their questions Per and Margareta grouped them on the black board and each pupil were given three ”dots” each which they then could use to prioritize the questions they found most important.

The questions that this way was prioritized by the young as the most important were:
1. Do more for the environment in the EU
2. More public transports in the Stockholm region
3. More decorations in green areas and parks
4. Everyone should get residential permit
5. You should be able to take a drivers license for free

EMANZIPAR

BalticFem in EU-project Emanzipar

Europarådet i StrasbourgFriday March 28th, 2008 the kick-off meeting of EU-project Emanzipar was held in Strasbourg, France.
BalticFem is partner in the project that is led by the Spanish association ASAEL (Asociación Aragones de Entidades Locales). Eight other associations are also involved, namely ALDA (The Association of Local Democracy Agencies) with headquarters in France, Province of Reggio Emilia in Italy, Auxilium in Austria, BD Center in Poland, Local Councils’ Association in Malta, Bauska District Council in Latvia, Harrow Council in London, UK and Larnaca Disctrict Development Agency in Cyprus.

emanzipar2The main goal of Emanzipar is to stimulate the active citizenship of european youngsters. This will be done by:

  • organizing workshops in each participating country,
  • collecting ten best practices from each country,
  • developing a website for the project,
  • producing a magazine for the project; and
  • arranging a transnational conference in Zaragoza in 6-7 November 2008.

You can read more about the project partners and the network and its goals on the website www.emanzipar.eu

Varukorg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Lär dig mer