EQUAL 2005-2007

Equal UP – Samverkan mot trafficking

År 2005 startade (EQUAL) utvecklingspartnerskapet "Samverkan mot trafficking" – ett unikt samarbete där myndigheter, kyrkliga samfund, museer, universitet och enskilda organisationer, däribland BalticFem, ingår. Samarbetet kommer att pågå under tre år.

Se hemsidan http://www.samverkanmottrafficking.se/

Utvecklingspartnerskapets arbete är organiserat i tre temaområden:

  • Myndighetssamverkan mot människohandel.
  • Aktion Värdigt Liv (nätverk av ideella organisationer).
  • Opinionsskapande och medvetandegörande.

Samverkan mot trafficking delfinansieras av Europeiska Unionen / Europeiska socialfonden.

Vill du veta mer om BalticFem's medverkan i "Samverkan mot trafficking"?
Kontakta då Margareta Spång, margareta@balticfem.com.

 

Sammanfattning

Människohandel är ett komplext problem som i grunden bottnar i fattigdom och bristande jämställdhet. Det är ett globalt problem som i Europa vuxit i omfattning sedan Sovjetunionens fall. Enligt Rikskriminalpolisen transporteras omkring 600 kvinnor och därutöver ett okänt antal barn årligen till Sverige för sexuellt utnyttjande. Frågan har prioriterats politiskt, men fortfarande återstår mycket arbete vad gäller metodutveckling i samverkansfrågor inom lagföring och stöd till brottsoffren, samt attitydförändring av såväl preventiv som stöttande art i förhållande till såväl en bred allmänhet som relevanta myndigheter. Innevarande ansökan utgår från en analys av tidigare erfarenheter av arbete mot människohandel.

Problemområden

Bristande samverkan mellan myndigheter och organisationer vad avser lagföring av människohandlare, hallickar och sexköpare så väl som avseende stöd till kvinnor, flickor, pojkar och män som utsätts för människohandel till Sverige

Konkret stödfunktion på det individuella planet saknas såväl i Sverige som i återvändarländerna för dem som utsatts för människohandel.

Behovet av att verka för en attitydförändring och medvetandegörande i samhället vad gäller synen på kvinnor, flickor, pojkar och män utsatta för människohandel, på prostitution och på maktrelationer mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Syfte och mål

Övergripande syfte

Minskad människohandel och ett värdigt program, inklusive återvändande, till stöd för dem som ändå utsatts för handeln.

Projektmål

Förändringar i attityder och prioriteringar skall uppnås, såväl hos myndigheter och samhällets civila krafter, dvs. enskilda organisationer, kyrkosamfund och kulturinstitutioner som den enskilda människan, genom kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte, utvecklande av gemensamma strategier och samhällelig debatt omkring människohandel/trafficking vad avser dess strukturella, ekonomiska och genusrelaterade orsaker samt konsekvenser för den enskilda människan.
Samverkan mellan myndigheter, ideella organisationer – nationellt och internationellt – skall öka och metoder och rutiner utvecklas med syfte att effektivisera lagföringen såväl som att erbjuda människor utsatta för handeln adekvat och samordnat stöd samt till utvecklande av att alternativa vägar till försörjning, både i preventivt och rehabiliterande syfte.

UP Partners (Styrgrupp)

Baltic Fem
Caritas Sverige
Hela Människan
Kvinnoforum
Manliga Nätverket
Polismyndigheten i Västra Götaland
Prostitutionscentrum Stockholms Stad
Södermalms Baptistförsamling
Världskulturmuseet / Statens Museer för Världskultur
Åklagarmyndigheten, Utveckligscentrum i Stockholm

 

Övriga projektdeltagare och medfinansiärer

Migrationsverket (Stockholm, Göteborg, Malmö)
Länskriminalpolisen i Stockholm
Länsstyrelsen i Stockholm, Västra Götaland och Skåne
Polismyndigheten i Skåne
Göteborg Stad (Cityenheten och Kris-och jourverksamheterna)
Prostitutionsgruppen i Malmö
Göteborgs universitet

Projekttid

2005-06-01 – 2008-05-31

 

Arbetet organiseras i tre temaområden och 11 delprojekt:

Temaområde 1)
Myndighetssamverkan

Delprojekt 1:
Myndighetssamverkan i Stockholms län

Delprojekt 2:
Myndighetssamverkan i Västra Götalands län

Delprojekt 3:
Myndighetssamverkan i Skåne län

Delprojekt 4:
E-portal

Delprojekt 5:
Analys och strategier

Temaområde 2)
Nätverk för återvändande

Delprojekt 1:
Mötesplats för utvecklande av internationella kontakter

Delprojekt 2:
Regionala resursteam

Delprojekt 3:
Sysselsättning

Temaområde 3)
Opinionsskapande och medvetandegörande

Delprojekt 1:
Utställning om trafficking med kompletterande pedagogisk verksamhet och programverksamhet

Delprojekt 2:
Utbildning och forskning

Delprojekt 3:
Se om ditt hus

UP gemensamma och transnationella aktiviteter

UP:et kommer att genomföra UP gemensamma aktiviteter genom kontinuerliga möten, tre större konferenser samt gemensamt informationsmaterial. Vidare kommer UP:et att samarbeta transnationellt med UP:et "Tratta No- modelli innovativi di informazione strategica nel contesto della trata" från Italien samt med "Atvertu darba tirgu sievetem" från Lettland och "ASPIDDA" – Developmental Partnership to Promote Equal Rights for Trafficked Persons från Grekland. Samarbetet mellan de fyra partnerskapen syftar till att öka medvetenheten om människohandel, att verka för en attitydförändring, för utbyte av erfarenheter och kunskap på myndighets- och gräsrotsnivå, utbyte och spridning av policies, verktyg och praxis. Arbetet kommer att ske genom framtagande av en vandringsutställning, IT-baserat multimediamaterial kring personliga berättelser av människohandel, studiebesök i respektive länder, workshops för utbyte av verktyg, policies och praxis samt ett avslutande större påverkansseminarie i Bryssel.

Organisation

UP består av en bred grupp av aktörer i samhället som gemensamt avser att uppfylla partnerskapets målsättningar genom ömsesidigt lärande. Innehållslig och transnationell koordinator för UP:et är Stiftelsen Kvinnoforum. Slutlig stödmottagare och administrativ/finansiell koordinator är Hela Människan Riksorganisation. Aktiviteterna inom varje temaområde genomförs av en arbetsgrupp (delprojektdeltagare och UP partners) med en temakoordinator som ansvarar inför UP. Huvudkoordinatorn, slutlig stödmottagare samt temakoordinatorerna (totalt 5 personer) bildar en operativ förvaltningsgrupp som kontinuerligt följer och vid behov samordnar och utvecklar delprojektens arbete.