KOmpetensDialog Öst, K O D

Rapporten för förstudien KOmpetensDialog öst, KOD, är klar

kodrapport01Föreliggande rapport är sammanställningen av resultaten av förstudien KOmpetensDialog Öst (KOD) som har genomförts av organisationen BalticFem med hjälp av konsultföretaget KompetensKapital under perioden augusti till december 2004.

Denna förstudie, som genomförts av två deltagare i det tidigare DIREKT-projektet, Dana Galouzo och Irina Efimova, hade målet att gå ett steg längre och försöka ta reda på företagsledarnas föreställningsvärld när de fattar beslut om att anställa medarbetare eller anlita konsulter för arbete med länder på andra sidan Östersjön.

Studien består av tre delar: intervjuerna, fokusgrupperna och enkätstudien. De valda metoderna och mixen av metoder förväntades ge en bred kunskapsbas från ett brett urval av företag och respondenter. En kunskapsbas för fortsatta insatser, projekt och forskning. Vi har valt att presentera resultaten av förstudien i tre delar, som kompletteras med samtal kring resultatet av hela förstudien.

Sammanfattningsvis kan vi nämna att stora, medelstora och små företag ställer olika krav på personalkompetens i vad som gäller samarbete med Östersjöländerna. De stora svenska företagen hade inget behov att anställa medarbetare med bakgrund från Östersjöländerna, d.v.s. med interkulturell- och språklig kompetens. Detta kunde lätt förklaras efter sammanställningen av resultatet av djupintervjuerna. De flesta stora svenska företag som deltog i förstudien avslutade en etableringsfas på Östersjömarknaden. Nästa utvecklingsfas för dem är en expanderingsfas med utgångspunkten att använda lokala arbetsresurser och dess kompetens på de lokala Östersjömarknaderna.

De små och medelstora svenska företagen har andra förutsättningar på Östersjömarknaden än de stora företagen. Resultaten av fokusgrupperna och enkätstudien kan tolkas som att små och medelstora företag har ett behov av kompetenta medarbetare eller konsulter för underlätta etableringar på Östersjömarknaden. Hur stort behovet är av medarbetare och konsulter med kulturkodskompetens hos småföretagare är dock osäkert på grund av att enkätstudien inte kan säkerställas statistiskt eftersom den hade en liten svarsfrekvens. Vi anser att detta därför bör undersökas mer i framtiden.

Vi rekommenderar denna förstudie för alla med intresse av utbyte mellan företag och människor i Östersjöregionen, vi önskar också alla läsares hjälp med att sprida kännedom om den till så många som möjligt. Vårt önskemål är att väcka större intresse hos små och medelstora företag att fortsätta engagera sig aktivt i samarbete med företag från Östersjöregionen och vara mindre försiktiga när de anställer kvinnor med bakgrund från Östersjöländerna som medarbetare eller anlitar dem som konsulthjälp.

dana.irina
Dana Galouzo och Irina Efimova

Projektledare och konsult
i BalticFems förstudie
KOmpetensDialog öst, KOD.