MIX

Utveckling av lokala resurscentra (LRC) i Stockholms län!

I enlighet med LRC:s önskan under våren 2004 så bereddes vi möjlighet, tack vare ESF-rådets insatsområde 4 – Lokalt projektstöd, att genomföra en förstudie (tom 28/2, 2005) i form av 4-5 utbildningstillfällen. Målet är att utveckla organisationen för resurscentra i Stockholms län genom kompetensutveckling av ledare/anställda, så att vi kan göra stabila insatser för ökad sysselsättning och därmed accepteras som en aktör för lokal och regional utveckling och kunna fungera som en jämbördig partner i länets tillväxtarbete.

Vi har under hösten 2004 bjudit in 2 personer från varje LRC i Stockholms län, att kostnadsfritt delta i denna kompetenshöjning. Vi vill att ni ger besked om vilka som deltar från ert LRC till Margareta eller Osa på BalticFem före den 27:e september.

Kari och Marie på Mötesverkstan

– Konsulterna som lett arbetet vid de 4 heldagsseminarierna heter Kari Österling och Mari Almgren, och kommer från Mötesverkstan (Se nedan). Följande fyra tillfällen är genomförda, och rapporten håller nu på att sammanställas.

  • Torsdagen 30 september, mellan 9.30 och 16.00 på Länsstyrelsen i Stockholm
  • Tisdagen 26 oktober, mellan 9.30 och 16.00
  • Tisdagen 7 december, mellan 10.00 och 16.00
  • Tisdagen 1 februari, mellan 10.00 och 16.00

sthlmjamt-folk

MIX-projektet ingår i aktivitetsområde Resurs STHLM i STHLM=JÄMT, för mer info om det, se hemsidan www.sthlmjamt.se. Mer information om MIX, förstudien och utbildningstillfällena, kommer att presenteras på BalticFem’s hemsida så fort rapporten är klar.

Syftet med MIX-projektet har varit att LRC skall

  • utarbeta förslag till handlingsplan för varje enskilt LRC
  • utarbeta förslag till gemensam strategi och kommunikationsplan för resurscentraorganisationen i Stockholms län

pdf dokumentation-mix-slutrapp.pdf
word_ikon
 dokumentation-mix-slutrapp.doc


Mötesverkstan

Mari Almgren och Kari Österling

Vi har under många år varit knutna till större konsultorganisationer men vill nu leva som vi lär och arbeta under alternativa organisationsformer – i nätverk för att få ett optimalt utrymme för utbyte av tankar och idéer över organisationsgränser och fria från traditionella konsultorganisationers strikta intäktstänkande. När det behövs en större resursbas än vad vårt nätverk kan erbjuda samverkar vi fortfarande med RightSinova.

Vi har under de senaste fem åren specifikt arbetat med att utveckla pedagogiska metoder och verktyg för att skapa effektiva, kreativa och givande möten. Parallellt med utvecklingsarbete har våra uppdrag alltmer inneburit att vår roll varit att processleda och stödja interaktion i olika sammanhang och med olika syften.

Utifrån vår erfarenhet som konsulter, projektledare, företagare och ledare har blivit mer och mer uppmärksammade på att det finns en stor outnyttjad mänsklig potential i alla våra företag och organisationer. Med bakgrund som ekonomer (national,- marknads, -kommunikation) och konsulter samt som processledare representerar vi en bredd och kan kombinera de ”hårda” och ”mjuka” frågorna. Vi ser till att inte bara fokusera VAD utan även HUR.

Vi ägnar ofta stor kraft åt innehåll och åt VAD som ska avhandlas men dessvärre inte lika mycket fokus på HUR möten och utbyte av tankar ska gå till. Vi tror att genom att fokusera formen och processen (vägen till målet) kan vi höja effektiviteten i våra möten. Bättre kommunikation och dialog förbättrar ”samlärandet” och kvaliteten i den efterföljande handlingen. Det gemensamma ansvaret för handlingen förankras naturligt i processen.

Mari Almgren, civilekonom, systemvetare, projektledare, processpedagog, ”nätverkspilot”

Mari har under många år arbetat i projektledarrollen med systemförändringar som ofta lett till organisationsförändringar och nya arbetssätt. På senare år med ett fokus på pedagogiska metoder för att öka kundorientering, team- arbete, större delaktighet och individuellt ansvar för att skapa ett lärande. Uppdragen har inneburit projektledning med integration av verksamhetsutveckling och kompetensutveckling inom företag, offentliga, fackliga och ideella organisationer. Dessa uppdrag har haft ett fokus på ett utvecklingsinriktat lärande och processpedagogik.

Kari Österling, civilekonom, projektledare och pedagog

Kari är utbildad i projektledning vid Harvard och har kontinuerligt vidareutbildat sig, b.la. till ”nätverkspilot”. Kari har arbetat med marknadskommunikation, extern och intern kommunikation och lärande. Hon har arbetat som operativt ansvarig och även som konsult inom olika branscher. Kari har erfarenhet av arbete med olika typer av tvärfunktionella lärprojekt med syfte att skapa organisatoriskt lärande och lönsamhet.

Kari har i många år varit knuten till RMI Berghs School of Communication och var under många år ansvarig för skolans projektledarutbildning. Kari startade och utvecklade RMI Berghs Företagsskola. Kari har många års erfarenhet av att ha arbetat och bott i flera olika kulturer.

Under senare år har Karis konsultinsatser fokuserat projekt, nätverksbyggande och framförallt att utveckla pedagogiska metoder och verktyg för att stötta lärprocesser och innovation i organisationer.