Seminarium mot kvinnohandel

R E F E R A T – I N L E D N I N G/S L U T S A T S

”Kan vi, vill vi, törs vi – samverka lokalt mot kvinnohandel?”

Detta var rubriken för det dialogseminarium som genomfördes i Norrtälje den 22 oktober 2003.

Seminariet var ett heldagsarrangemang och riktade sig i första hand till tull- och polispersonal i vår region samt politiker och tjänstemän från berörda kommuner samt förvaltningar. Inbjudna att delta var även kvinnojourer och sjukvårdspersonal som deltar i samverkan för kvinnofrid. En riktad inbjudan hade skickats ut till dessa kategorier verksamma i Norrtälje, Nynäshamn och Sigtuna kommuner samt Stockholm Stad.

Under samma dag arrangerades även ett öppet kvällsseminarium för föreningar, fackliga organisationer, politiska partier samt allmänheten i Norrtälje kommun. Temat för detta arrangemang var ”Vem bryr sig om att samverka för att motverka kvinnohandel?”

 

Vår region i SverigeBakgrund

Sverige är såväl slutmål som transitland i den cyniska handeln med kvinnor och barn för sexuell exploatering som pågår dygnet runt i hela världen. Denna grymma marknad skulle inte existera om det inte fanns män som var beredda att köpa de tjänster som utbjuds.

Med falska löften luras och lockas kvinnor och barn till att lämna sina hemländer för att söka en bättre tillvaro i ett annat land. Men även tvångsbortföranden, våldtäkter, drogning och kidnappning förekommer för att förse den internationella sexindustrin med nya kvinnor och barn som kan säljas till sexköpande män.

Även i vår region förekommer kvinnohandel, s k trafficking. Främst handlar det om kvinnor från Öst- och Centraleuropa som förs in via hamnarna i Grisslehamn, Kapellskär, Nynäshamn samt Stockholm och flygplatserna Arlanda samt Bromma i vår region. Problemet är att vi idag lokalt inte har vare sig någon direkt beredskap eller konkreta handlingsplaner för att såväl kunna motverka kvinnohandeln som att ta hand om de kvinnor och barn som tvingats in i sexindustrin.

Lokal samverkan är därför ett verktyg som kan och måste utvecklas i kampen mot kvinnohandel. Det krävs också samverkan för att offren för detta omänskliga utnyttjande ska kunna få det stöd och den hjälp som de behöver för att skapa sig ett nytt och tryggt liv. Redan idag finns erfarenhet när det gäller samverkan i vår region inom flera områden. I detta sammanhang är det samarbete som existerar när det gäller kvinnofrid det mest intressanta exemplet att bygga vidare på. Detta inte minst mot bakgrund att såväl bristande kvinnofrid som kvinnohandel ytterst är ett resultat av mäns våld mot kvinnor.

 

Nya utmaningar och möjligheter

Hitintills har kvinnohandeln i vår region främst handlat om att kommuner såsom Norrtälje, Nynäshamn och Sigtuna fungerar som transitkommuner, under det att slutmålet är Stockholm och dess närförorter samt andra länder i Norden och övriga Europa. Inför den kommande utvidgningen av den europeiska unionen med ytterligare tio medlemsländer från och med i maj år 2004, så kan denna bild komma att förändras väsentligt. Detta då Schengen-avtalet i praktiken betyder att ”vår gräns” flyttar österut på flera sätt. Konkret kan detta innebära att kvinnohandeln kan komma att öka såväl i absoluta tal som när det gäller förekomsten av nya lokala aktörer i dagens transitkommuner.

Den situation som råder i svenska Norrbotten och finska Österbotten kan indikera en sådan utveckling. I denna region förekommer att svenska och finska män ikläder sig rollen av så kallad garant. Det som krävs för att etablera en motsvarande kvinnohandel i vår region är egentligen bara att det finns personer i våra kommuner som på samma sätt är beredda att garantera uppehället för de kvinnor som utnyttjas i kvinnohandeln. Detta kommer även ge effekt på övrig kriminell verksamhet, då olaga varu- och drogdistribution ofta ingår i den diversehandel som internationellt verksamma kriminella organisationer bedriver.

En möjlighet som snart erbjuds i kampen mot kvinnohandeln är de nya regler för tillfälligt uppehållstillstånd som aviserats från riksdag- och regeringshåll. Dessa regler skulle om de införs väsentligen underlätta för polis och andra myndigheter att kunna utreda samt ta hand om offren för kvinnohandeln på ett mer humant sätt än idag. Om den tänkta förändringen genomförs kommer socialtjänsten i den kommun där offer för kvinnohandel påträffas vara skyldiga att ekonomiskt svara för uppehället under det tillfälliga uppehållstillståndets löptid. I detta sammanhang har regeringen uttalat att statliga medel troligen kommer att utgå till de berörda socialtjänsterna för att täcka kostnaderna.

Fyra huvudområden i det lokala och regionala arbetet mot kvinnohandel.

Med ledning av de föreläsningar samt samtal som fördes under dialogseminariet den 22 oktober i Norrtälje är det klart att det huvudsakligen finns fyra områden att fokusera på i det fortsatta arbetet mot kvinnohandel. Dessa är undan inbördes rangordning följande:

 1. Information till de kvinnor som drabbas av kvinnohandel
 2. Information till allmänhet, föreningar, fackliga organisationer och partier
 3. Utbildning av berörda personalgrupper och beslutsfattare
 4. Utveckling av samverkansformer

När det gäller information till kvinnor som kan komma att eller som redan har dragits in i kvinnohandel finns det en rad frågeställningar att klara ut, exempelvis:

 1. Hur kan information överlämnas utan fara för den enskilda kvinnan/flickan redan vid inresa i landet om exempelvis gränskontrollens personal misstänker att det är fråga om kvinnohandel?
 2. Vilken information ska ges, fakta om den s k sexköpslagen och vår lagstiftning mot kvinnohandel, det kommande tillfälliga uppehållstillståndet etc?
 3. Behövs en gemensam telefonlinje för akuthjälp inrättas, hur ska den bemannas, vilken språkkompetens behövs o s v ?

Information till allmänheten, föreningar, fackliga organisationer och partier handlar främst om att sprida fakta av tre huvudsakliga skäl:

 1. Motverka efterfrågan, dvs få män att inte utnyttja kvinnor sexuellt genom att sätta fokus på de sexköpande männen.
 2. Förhindra etablering av kvinnohandel, att få allmänheten att ringa polisen om de ser något som verkar misstänksamt i sin närmiljö hemma i bostads- och sommarstugeområdet, men även reagera på misstänkt förekomst av kvinnohandel och prostitution på hotell, färjor, restauranger och andra publika miljöer.
 3. Ge motargument mot de liberaliseringskrav som med jämna mellanrum förs fram i den allmänna debatten. Internationellt stöds dessa krafter ofta av den kapitalstarka sexindustrin.

Utbildning av berörda personalgrupper och beslutsfattare handlar främst om att sprida kunskap från de personer som idag besitter djupare kunskap om kvinnohandeln ur såväl ett rättsligt som socialt perspektiv. Detta kan ske genom:

 1. Inledande informations- och utbildningstillfällen för exempelvis tullpersonal, akutsjukvården, socialtjänsten etc
 2. Fördjupande faktautbildning om vad dels den egna yrkesgruppen har för möjligheter och befogenheter, men också om vad andra berörda myndigheters personal har för ansvar och möjligheter att agera.

När det gäller utveckling av samverkansformer finns redan det befintliga samarbetet för kvinnofrid som en grund. Det finns två alternativa förhållningssätt att studera närmare genom att samla en mindre grupp som analyserar detta:

 1. antingen vad som krävs för att vidareutveckla dagens kvinnofridsarbete till att också omfatta kvinnohandel
 2. eller om det krävs en mer specialiserad grupp som ingår som en del i kvinnofridsarbetet men som har kvinnohandel som ett särskilt uppdrag.

 

Nästa steg

 1. Länsstyrelsens jämställdhetsexpert Gunilla Sterner kommer att sammankalla företrädare för de fyra kommuner som deltog i dialogseminariet till ett möte för att samtala om det fortsatta samverkansarbetet mot kvinnohandel i vår region. På sikt kommer denna krets att utökas med flera företrädare.
 2. BalticFem kommer att studera förutsättningarna för att söka EU-bidrag för ett transnationellt projekt med kommuner i såväl ursprungs- transit som destinationsländer som deltagare.

 

Forts…. (För att läsa hela referatet – ladda hem pdf-filen nedan)
Läs/Skriv ut referatet i PDF-format:
pdf_ikon referat.pdf »  – 1 097 kb
(Vill du spara hem den till din dator, högerklicka på länken ovan och välj spara mål som…)

PROGRAM – dialogseminarium onsdagen 22 oktober

Under dagen var Lars Bäck, BalticFem, samtalsledare.

09.30 Samling med kaffe och thé.

10.00 Norrtälje en del av Europa, Christer Candal, kommunstyrelsens ordförande Norrtälje.

10.15 Regeringens nationella och internationella arbete mot kvinnohandel, Gunilla Ekberg, ämnessakkunnig, Regeringskansliet.

11.00 Frågor och kommentarer från seminariedeltagarna.

11.15 Fakta om omfattningen och aktörerna bakom kvinnohandeln. Kajsa Wahlberg, kriminalinspektör och nationell rapportör till regeringen, Rikskriminalpolisen.

12.00 Frågor och kommentarer från seminariedeltagarna.

12.15 Lunchpaus

13.15 Vilket stöd får kvinnorna idag? Louise Eek, journalist och författare till boken ”Spelat liv”.

14.00 Frågor och kommentarer från seminariedeltagarna.

14.15 Samverkan går det? – erfarenheter från Operation Kvinnofrid Gunilla Sterner, jämställdhetsexpert, Länsstyrelsen i Stockholm.

15.00 Kan vi, vill vi, törs vi? – dialog mellan föreläsarna och deltagarna.

16.00 Avslutning.