Kulturkodskompetens

studie-kkkomp01Med kulturkodskompetens menas skickligheten att kunna ta sig fram i samhället enligt gällande norm. Kan jämföras med skillnaden mellan IQ och EQ. BalticFem har sedan hösten 2002 drivit ett projekt finansierat av NUTEK och Länsstyrelsen i Stockholms Län, som har som mål att ta fram grundläggande kunskaper om vilka möjligheter invandrade kvinnor från Östersjöländerna har att fungera som kulturkodstolkare och brobyggare i arbetslivet.
Vi har nu genomfört en studie i Stockholms län kring vilka möjligheter och hinder som finns för kvinnor från NIS-länderna samt Polen och Ryssland, på den svenska arbetsmarknaden. Studien har genomförts i form av statistikinsamling, i form enkäter och även i form av djupintervjuer med ett antal kvinnor. Den finns att beställa hos oss.

En del av studien belyser intresset för att på olika sätt bli delaktiga i Östersjösamarbetet hos kvinnorna. Detta som en uppföljning och en konkretisering av tidigare genomförd rapport ”UTVECKLINGSPROGRAM Kvinnors delaktighet i Östersjösamarbetet”.


BESKRIVNING
Från hösten 2002 så driev BalticFem ett projekt kallat Kulturkodskompetens, finansierat av NUTEK och Länsstyrelsen i Stockholms län, som hade som mål att ta fram grundläggande kunskaper om vilka möjligheter invandrade kvinnor från Östersjöländerna har att fungera som kulturkodstolkar och brobyggare i arbetslivet. Projektet genomfördes i två delar.
Med kulturkodskompetens menas skickligheten att kunna ta sig fram i samhället enligt gällande norm. Kan jämföras med skillnaden mellan IQ och EQ.

Del 1. Studie kring invandrarkvinnors position på arbetsmarknaden
Denna del av projektet genomförs som en pilotstudie i Stockholms län kring vilka möjligheter och hinder som finns för kvinnor från NIS-länderna samt Polen och Ryssland, på den svenska arbetsmarknaden. Studien genomfördes med hjälp av statistikinsamling, enkäter och även i form av djupintervjuer med ett antal kvinnor. En del av studien belös intresset hos kvinnorna av att på olika sätt bli delaktiga i Östersjösamarbetet. Detta som en uppföljning och en konkretisering av en tidigare genomförd rapport ”UTVECKLINGSPROGRAM Kvinnors delaktighet i Östersjösamarbetet”. Genom ett spridningsseminarium redovisades och presenteras de vunna kunskaperna för speciellt inbjudna målgrupper av nyckelpersoner.

Del 2. Brobyggare i Östersjösamarbetet
Del två av Kulturkodskompetens-projektet, Brobyggare i Östersjösamarbetet, som påbörjades i mars 2003, skulle stärka det vunna nätverket i pilotstudien och BalticFems redan befintliga nätverk av kvinnor med stor kulturkodskompetens genom att arrangera utbildningsseminarier med inriktning på ekonomi, försäljning, handels- och företagsutveckling etc. Denna del gjordes bl.a. i samverkan med Södertörns högskola. Det första seminariet ägde rum tisdagen 27 maj 2003, kl 10.00-14.00.

Bakgrund
Stereotypa föreställningar om att invandrarkvinnor per definition har låg utbildning och dåliga språkkunskaper förstärks till följd av bristande kunskaper. Invandrarkvinnor betraktas inte sällan som en homogen grupp. I begreppet invandrarkvinna anonymiseras kvinnor med skiftande bakgrund vad gäller utbildning, ursprung och erfarenheter. De invandrade kvinnorna har endast två saker gemensamt; att de är kvinnor och att de äger erfarenheter i relation till det samhälle de har flyttat till.

Många kvinnor som invandrat till Sverige från länderna kring Östersjön har utbildning inom tekniska och naturvetenskapliga områden från sina forna hemländer, trots detta blir de hänvisade till vård och omsorg vare sig det gäller utbildning eller arbete. Kvinnor i det forna Östeuropa var i högre grad än kvinnor i Västeuropa verksamma inom teknik och naturvetenskap. Kvinnor som invandrat från NIS-länderna samt Polen är dock inte en homogen grupp. Utbildningsnivåer, erfarenheter från det forna hemlandet och möjligheterna att etablera sig i Sverige skiljer sig åt mellan kvinnorna. Trots att vi saknar grundläggande kunskap om situationen för kvinnorna kan vi ändå konstatera att det är av stor vikt att företag, organisationer och myndigheter lär sig ta emot den växande gruppen kvinnor från NIS, som med sin kulturella bakgrund kan förmedla viktig kunskap vid samarbete och affärskontakter i Östersjöregionen. I och med EU’s utvidgning kan man anta att kontakterna länderna emellan kommer att öka markant. BalticFem’s ambition är att säkerställa kvinnors delaktighet i denna process – för kvinnor i vår region och för kvinnor i kandidatländerna runt Östersjön.