DIREKT-projektet

DIREKT-projektet är nu slutfört. Det pågick under tiden 1 november 2003 till och med 1 november 2004. Det finansierades av NUTEK och Europeiska Socialfonden genom Svenska ESF-rådet, Växtkraft Mål 3.

Projektet vilade på två ben: Entreprenörskapsteam och Omvänt mentorskap, sammanhållet av ett strategiskt nätverk för arbetsmarknadsregionens aktörer.

Entreprenörskapsteamet vände sig till kvinnor med intresse att starta eller utveckla egna företag med inriktning på Östersjömarknaden. Teamet byggdes upp i samarbete med Södertörns Högskola och hade en koppling till deras projekt EnterÖst. En viss tveksamhet fanns hos deltagarna i början. De förväntade sig mindre av akademiska föreläsningar av traditionell modell och hade svårt att se att det var den vägen de skulle skaffa sig kunskaper om Östersjömarknaden. Genom att komplettera högskolans kompetens med andra aktörers medverkan och därmed öka den praktiska rådgivningen kunde vi nå en bra balans mellan teori och praktik. De kunskaper, som deltagarna skaffade sig, ledde till att de såg entreprenörskap som en möjlig väg in på den svenska arbetsmarknaden. Deltagarna har uttryckt sin uppskattning för den kunskapsprocess och de kontakter och möjligheter som deltagandet i projektet gett dem. Medverkan på mässan ”Kvinna – Starta eget!” den 16 – 17 april 2004 på World Trade Center, blev ett tillfälle att möta en mässpublik, vilket gav nyttiga erfarenheter.

I Omvänt mentorskap, leddes av konsulten Inger Danilda, vände vi oss till företag, organisationer och myndigheter intresserade av att lära sig om och att ta tillvara den interkulturella kompetens som invandrade kvinnor från ”Öst” har. Kvinnorna (mentorerna) skulle fungera som förmedlare av kunskaper om sina respektive hemländer till adepter i företag, organisationer och myndigheter. Konsulten Inger Danilda, Encouter AB, har redovisat resultatet i en rapport. I titeln ställer hon den viktiga frågan: ”Är det de invandrade kvinnornas roll att fungera som murbräckor för ökad mångfald?”. Erfarenheterna här kommer direkt att appliceras i det nya projektet PITEM www.pitem.se vilket BalticFem genomför tillsammans med NEEM i Sörmland.

Vid uppstarten av projektet kom vi överens i styrgruppen om att rusta deltagarna med kunskap om Interkulturell kommunikation, vilket visade sig vara en av projektets framgångsfakktorer. Utbildningen genomfördes av konsulten Elena Serban. Genom att delta i utbildningsprogrammet har deltagarna ökat sin förståelse för vad som sker i mötet mellan kulturer på det verbala och det icke-verbala planet. De fick därigenom ett redskap och en beredskap att hantera kulturella fallgropar.

dialogskrift

Den som är intresserad av rapporten kan ta kontakt med oss.

En dialogskrift från avslutningsseminariet
”Att lära sig svenska är bara början” finns alt här

Kvinnor, som kommer till Sverige från länderna runt Östersjön, har kunskaper och erfarenheter som bör tas tillvara för att vinna framgång i Östersjöutvecklingen. Den interkulturella kompetensen har hittills varit en outnyttjad resurs. För att påskynda utvecklingen vill vi genom DIREKT-projektet medverka till ett nytänkande i synen på kvinnor från Östeuropa.
 

Projektforum
Som deltagare i i DIREKT-projektet kúnde du logga in på projektforumet.

– Man frapperas av det uppenbara slöseriet med resurser när man ser hur välutbildade och begåvade kvinnor ”glöms bort” eller kanske vi till och med ska säga väljs bort på den svenska arbetsmarknaden, säger Margareta Spång, projektledare för DIREKT-projektet.

– Menar vi allvar med att vi i Stockholmsregionen vill vara motor för hela Östersjöregionen så kan vi ju inte strunta i att ta tillvara på kompetens och kunskap om regionen – även om den råkar finnas hos grupper där vi inte är vana att se.

Än så länge handlar integration många gånger om att individen ska jämkas, formas eller utbildas till att bli ”svensk”. Att våra invandrade svenskar har en unik kompetens och kunskap om vår omvärld har tyvärr glömts bort.

VAD SKA VI GÖRA ?
DIREKT-projektet vilar på två ben: Entreprenörskapsteam och Omvänt mentorskap, sammanhållet av ett strategiskt nätverk för arbetsmarknadsregionens aktörer.

Entreprenörskapsteamet vänder sig till kvinnor ur målgruppen intresserade av att starta eller utveckla egna företag med inriktning på Östersjömarknaden. Teamet byggs upp i nära samarbete med Södertörns Högskola och med en koppling till projektet EnterÖst, som drivs av högskolan. Mer information om EnterÖst finns på projektets hemsida www.eteam.nu.

I omvänt mentorskap vänder vi oss till företag, organisationer och myndigheter intresserade av att lära sig om och att ta tillvara den interkulturella kompetens som invandrade kvinnor från ”Öst” har. Kvinnorna (mentorerna) ska fungera som förmedlare av kunskaper om sina respektive hemländer till adepter i företag, organisationer och myndigheter.

BAKGRUND
DIREKT-projektet grundar sig på det som kom fram i en studie som genomfördes inom ramen för projektet ”Kvinnors kulturkodskompetens – en nyckel till nyskapande”. Undersökningen omfattade tre delar; statistikinsamling, en enkätstudie samt intervjuer med kvinnor som invandrat från länderna runt Östersjön.

Typiskt för kvinnor som invandrar från dessa länder är att de ofta har en hög utbildning och så var det också för de kvinnor som deltog i enkätstudien. Nästan 40 % av dem hade högskoleutbildning inom teknik och naturvetenskap. Få av dem hade utbildning inom för Sverige ”traditionellt kvinnodominerade områden” som vård och omsorg. Bland de högskoleinriktningar som de uppgav de gått så fanns bland annat ingenjörsutbildningar inom elkraft, elektroteknik, bygg, fysik, samhällsplanering och telekommunikation.

Trots sin höga utbildningsnivå så hade enbart en tredjedel av kvinnorna som deltog i enkäten fått användning för sin utbildning från det forna hemlandet på den svenska arbetsmarknaden och bara drygt hälften av kvinnorna hade fått användning för den utbildning som de skaffat sig i Sverige.

”Tora”, en av de intervjuade kvinnorna från studien, tycker inte att Sverige tar vara på de invandrare, som kommer hit. Det är långt mellan den politiska viljan och verkligheten, enligt henne. Det pågår mycket, men… det händer ingenting.

Varukorg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Lär dig mer