Quadruple sökkonferens 2007

Sökkonferens ”Quadruple” 28-29 november i Norrtälje

Med medel från SIDA Östersjöenheten ges BalticFem att genomföra en sökkonferens i Norrtälje den 28-29 november 2007. Sidaprojektet pågår från 1 november till den 31 januari 2008

Syftet med sökkonferensrn är att ta fram konkreta handlingsplaner inför en EU ansökan och att etablera ett interregionalt partnerskap. Projektet skall leda fram till en ansökan om projektmedel från EU programmet Central Baltic vid årsskiftet 2007/2008.

Quadruple Central Baltic bygger på tidigare samarbeten mellan Norrtälje kommun och BalticFem och aktörer i Östersjöregionen med ett gemensamt intresse av att främja jämställdhet och tillväxt i regionen. Avsikten med det aktuella projektet är att stärka redan etablerade nätverk i regionen och att vidareutveckla samarbetet genom ett interregionalt projekt.

Frågeställning/problemlösning

Gemensamma utmaningar

Samtliga regioner som engageras i projektet står inför flera av de utmaningar som beskrivs i EU:s Färdplan för jämställdhet, 2006-2010, exempelvis att öka kvinnors förvärvsfrekens, att öka kvinnors företagande och att öka kvinnors andel inom vetenskap och teknik. Samtliga partners som i projektet står inför utmaningen att arbeta med jämställdhetsintegrering som strategi eftersom detta är ett krav för att få tillgång till EU medel från såväl de regionala strukturfondsprogrammen som Interreg IV. Quadruple Central Baltic har som mål att etablera ett partnerskap som tillsammans skall arbeta för att möta dessa utmaningar. Detta skall ske genom ett strukturerat samarbete med fokus på jämställdhetsintegrering i kluster och innovationssystem.

Nyskapande utvecklingsarbete för att möta utmaningarna

Det finns mycket få (enstaka) satsningar på jämställda kluster och innovationssystem i Östersjöregionen. Delvis kan det förklaras mot bakgrund av att satsningar på kluster ofta vänder sig till vissa sektorer, traditionell industri och teknikintensiva branscher, mer sällan till sektorer där många kvinnor är verksamma, t ex vård- och omsorg och besöksnäringen. Klusterprogram både i Sverige, Baltikum och Polen fokuserar på tekniska innovationer, mer sällan på sociala och organisatoriska innovationer. Den Trippel Helix ansats (samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och forskning) som tillämpats i dessa satsningar har också dolt civilsamhällets/medborgarnas/konsumenternas roller i innovationssystemen dvs en fjärde betydelsefull dimension. En Quadruple Helix ansats samt främjande av kluster inom kvinnodominerade sektorer och sociala innovationer ökar förutsättningarna för jämställdhet och tillväxt i Östersjöregionen.

Quadruple Central Baltic skall leda fram till en ansöken från Interreg IV A och av det programförslag som skickats in till Europeiska Kommissionen framgår att utvecklingsprojekten skall inriktas mot bland annat kunskaps-. och erfarenhetsutbyte kring innovationssyste samt främjande av kluster och entreprenörskap. Ett projekt med inriktning på jämställda kluster är innovativt och bedöms ha goda möjligheter att få EU-medel.

Varukorg

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Lär dig mer